omgevingsvergunning Lelystad

Omgevingsvergunning in Lelystad nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

 

Wie wil bouwen/ verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft meestal een vergunning nodig. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven, voor projecten als:
– Het slopen, bouwen en brandveilig in gebruik hebben van een bouwwerk.

– Dakkapel of dakkapellen plaatsen

– Het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit.

U kunt veel van deze vergunningen in één keer aanvragen.
Afhankelijk van het project en de activiteiten die u aanvraagt kent de Wabo 2 verschillende procedures. Een reguliere procedure en een uitgebreide procedure.

Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Voorwaarden
Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u bij uw gemeente aan met één aanvraagformulier. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een omgevingsvergunning, met eenduidige eisen.
In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding. Aan een melding zijn vaak ook voorschriften verbonden. Met de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken verruimd.

Bijzonderheden
Indien het project niet voldoet aan het bestemmingsplan is een (tijdelijke) ontheffing nodig. De ontheffing van het bestemmingsplan maakt dan deel uit van de omgevingsvergunning. Tenzij de aanvraag wordt aangehouden totdat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt.

Aanvraag
Via de vergunningcheck op http://www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U dient de aanvraag digitaal in via uw DigiD. Indien u een aanvraag op papier wilt indienen kunt u een aanvraagformulier digitaal samenstellen via www.omgevingsloket.nl .

Levering en afhandeltijd
Reguliere procedure is 8 weken.
Uitgebreide procedure is 26 weken.
De afhandelingstermijn kan bij beide procedures met maximaal 6 weken worden verlengd.

 

 

Leges die Lelystad voor een dakkapel rekent.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omeen omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een € 40,45bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabobedraagt het tarief 2,1 % van die bouwkosten met een minimum bedrag van

Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing aan welstandcriteria als bedoeld in artikel 12a van het Woningwet moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig berekende bedrag verhoogd met 0,174 % van de bouwkosten, met een minimumbedrag van  € 22,15 en een maximumbedrag van  € 2.212