Dakkapel vergunning gemeente Den Haag

Waaomgevingsvergunning dakkapelrmee moet ik rekening houden als ik een omgevingsvergunning voor een dakkapel aanvraag?

 

Wat is het?

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen ruim 25 toestemmingen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte en milieu. U vraagt een omgevingsvergunning aan.
Onder de omgevingsvergunning vallen onder andere de volgende activiteiten:

 • Aanleg
 • Bouwen bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Kappen
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • Reclame plaatsen
 • Slopen (in beschermd stadsgezicht)
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Brandveilig gebruik
 • Milieu

 

Hoe lang duurt het?

 • Voor de meeste werkzaamheden geldt een termijn van 8 weken. Sommige werkzaamheden (milieu, rijksmonument (soms), aanpassing bestemmingsplan, een verhoogd veiligheidsrisico bij brand door het specifieke gebruik) duren langer (26 weken). In de procedurebrief van uw aanvraag omgevingsvergunning staat hoe lang de procedure gaat duren. De termijn mag altijd 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd.
 • Als het niet lukt om op een reguliere aanvraag binnen de daarvoor gestelde termijn van 8 weken te beslissen, is de vergunning van rechtswege verleend. Voor de uitgebreide procedure van 26 weken geldt dit niet.
 • Let op: Archeologie is een onderdeel van de omgevingsvergunning. Dit brengt tijd en kosten met zich mee.

 

De leges die de gemeente Den Haag aan u rekent voor een omgevingsvergunning voor uw dakkapel.

Uit het Doelmatigheidsonderzoek bouwleges van 2011(RIS 180410A) en het vervolgonderzoek is gebleken dat een aantal ingrepen in de legestarieven noodzakelijk zijn om weer kostendekkend te worden en te grote tekorten op de bouwleges te voorkomen. De aanbevelingen met betrekking tot de bouwleges strekken tot een verhoging van het tarief met 10% per 1 januari 2012, 10% per 1 januari 2013. Voor het jaar 2014 is het voornemen een tariefsverhoging van 5%. Het voorstel voorziet in een verhoging van de tarieven voor bouwactiviteiten overeenkomstig het vervolgonderzoek met 10%. Voor de overige leges-tarieven wordt voorgesteld deze (trendmatig) met 3,06% te verhogen.