Omgevingsvergunning in Amersfoort nodig voor uw dakkapel?

Vanaf 1 oktober 2010 mag er meer vergunningvrij gebouwd worden. De belangrijkste wijzigingen vergunningvrij bouwen zijn:
  • Vergunningvrij bouwen wordt onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen;
  • de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen worden verruimd voor die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.
Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Bij het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Als u uw locatie en bouwplannen invoert, ziet u gelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u uw plannen alleen hoeft te melden.   Termijnen Reguliere aanvragen zoals dakkapel, bouwen, kappen, dakkapellen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Complexe aanvragen volgen een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het gaat dan om projecten waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning nodig is of een wijziging van het bestemmingsplan. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Indienen van een aanvraag Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Ook kunt u contact opnemen met het vergunningenloket van de gemeente Amersfoort. Meer informatie Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning. Meer informatie over vergunningen in Amersfoort vindt u in het Vergunningenloket. U kunt het vergunningenloket bezoeken. Het loket is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak en van 13.00 uur tot 17.00 uur met afspraak via telefoonnummer 14 033. Het vergunningenloket is gevestigd in de Observant, Stadhuisplein 7. Bestemmingplannen In de bestemmingsplannen van de gemeente staat welke functies of bestemmingen bepaalde gebieden in Amersfoort hebben of mogen hebben. Zo leggen we vast waar bijvoorbeeld woningen, winkels en recreatiemogelijkheden (kunnen) zijn. Bouwplannen worden altijd getoetst aan het bestemmingplan. Soms voldoet een bouwaanvraag niet aan het geldende bestemmingsplan, maar is het wel mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken. Kijk voor meer informatie bij Bestemmingsplannen. Beleid voor het afwijken van het bestemmingsplan Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 kan een bouwaanvraag die afwijkt van het bestemmingsplan worden verleend met een omgevingsvergunning die deze afwijking mogelijk maakt. De wet geeft tien gevallen waarbij afwijking mogelijk is. Voor een aantal gevallen heeft de gemeente aanvullende regels voor het afwijken van het bestemmingsplan opgesteld. Door toepassing van de regels ontstaat er meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de aanvrager van dergelijke vergunningen. De leges van de gemeente Amersfoort hebben wij helaas niet kunnen vinden.