Dakkapel vergunning Almere.

omgevingsvergunning almere

Omgevingsvergunning in Almere nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

 U kunt de omgevingsvergunning zowel digitaal als schriftelijk aanvragen. Bedrijven (niet particulieren) zijn verplicht om aanvragen digitaal in te dienen. Wilt u uw omgevingsvergunning digitaal aanvragen? Dat kan via het Omgevingsloket online . U moet dan ook de bijbehorende documenten (zoals bouwtekeningen) digitaal aanleveren. U kunt het formulier ook uitprinten via het Omgevingsloket online. Op het formulier staat aangegeven welke gegevens en documenten u moet inleveren bij de vergunning aanvraag. Een papieren aanvraag dient in viervoud te worden ingediend. De verleende vergunningen zijn uiteraard op aanvraag in te zien. U moet hiervoor eerst een verzoek archiefinzage bouwdossiers indienen. Wij nemen contact met u op wanneer de gegevens bij ons beschikbaar zijn.

Vraag gratis een offerte aan

Startdatum


Bij de vergunning is een formulier: “kennisgeving start bouw” toegevoegd. Dit formulier moet bij de start van de bouw worden toegestuurd aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In bepaalde gevallen is uitstel van de start van de bouw mogelijk, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Een verzoek hiertoe moet altijd schriftelijk ingediend of per email via info@almere.nl ingediend worden.

Vooroverleg

Via het omgevingsloket online heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven of u gebruik wil maken van het vooroverleg. Het vooroverleg is een informele, informatieve fase die vooraf kan gaan aan uw formele aanvraag van een omgevingsvergunning. Het vooroverleg is bedoeld om complexe aanvragen te bespreken. In het vooroverleg laat de gemeente niet alleen weten of zij uw plan wenselijk vindt, maar ook of het plan kansrijk en er een vergunning mogelijk is. Mogelijkheden en beperkingen kunnen eveneens aan de orde komen. Diverse specialisten beoordelen uw plan. Zij kunnen aangeven welke procedure de aanvraag moet doorlopen en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op de website.

Voor de leges voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning verwijst gemeente Almere u naar:

 

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. U krijgt hiervoor een acceptgirokaart toegezonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere op www.overheid.nl, zie lokale regelingen.

 

Tag: Dakkapel vergunning Almere